maarava-text

טופס רישום לשנת הלימודים תשפ"ד

הוראות למילוי הטופס

  • בטופס הרישום פרטים רבים, נא הקפידו למלא את תשובותיכם בדייקנות.
  • בסוף הטופס תתבקשו להעלות תמונת פספורט בקובץ jpg / png / pdf עד גודל 1 מגה.
    והעתקי גליונות ציונים מכיתות ו' וז' בקובץ  jpg / png / pdf עד גודל 2 מגה.
    על מנת לעשות זאת יהיה עליכם לסרוק ולשמור את הקבצים הנ"ל למחשב בפורמט המתאים.